REGULAMIN
 
1. WŁAŚCICIEL
 
1.1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bufet-gdansk.pl jest Sławomir Kuczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rent a Flat Sławomir Kuczkowski ul. Bydgoska 4/20, 80-394 Gdańsk, NIP: 584-246-78-01, [dalej: „Właściciel serwisu”], posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty  elektronicznej email: kontakt@bufet-gdansk.pl oraz numerem telefonu + 48 532 430 260.
 
2. USŁUGA
 
2.1. Za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bufet-gdansk.pl Właściciel serwisu świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi integralną część umowy zawartej z klientem. 
2.2. Właściciel serwisu w ramach swojej działalności prowadzonej za pośrednictwem serwisu www. bufet-gdansk.pl oferuje usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu pod wskazany adres posiłków. W zależności od rodzaju dań usługi klient otrzymuje zestaw składający się z wybranego dania i dodatków w postaci ziemniaków puree, kaszy jęczmiennej, ryżu i surówek do wyboru każdego dnia.
Klient ma do wyboru 4 dania główne i 2 zupy, jednak ich dostępność może się zmienić w ciągu dnia, ze względu na zwiększony popyt.
Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajduje się data wytworzenia oraz opis potrawy.
2.3. Klient przeglądając strony serwisu www. bufet-gdansk.pl ma możliwość zapoznania się z opisami zestawów, dokładnymi opisami posiłków, ich cechami oraz ceną. Klient ma możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat produktów oraz usługi dzwoniąc pod numer telefonu: +48 532 430 260 w godzinach funkcjonowania lokalu.
2.4. Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lecz nie nadają się do podgrzewania w piecach standardowych. Przed obróbką termiczną należy usunąć folię ochronną. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 stopni Celsjusza. 
 
3. ZAMÓWIENIE
 
3.1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego (zamówienia usługi) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Klient składający zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi. 
3.2. Przystąpienie do programu serwisu bufet-gdansk.pl (złożenie zamówienia) następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie bufet-gdansk.pl. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia pracownik serwisu bufet-gdansk.pl może skontaktować się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
3.3. Po złożeniu zamówienia na usługę serwis bufet-gdansk.pl przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej wiadomość email z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ilości posiłków, ceny jednego posiłku, kosztów dostawy, ceny całkowitej, a także sposobu płatności oraz daty i preferowanej godziny dostawy. Do wiadomości email dołączony zostaje każdorazowo załącznik z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Złożenie zamówienia jest podstawą do dokonania płatności przez system płatności elektronicznych DOTPAY.
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, klient powinien sprawdzić w swoim koncie zakładkę „spam” lub skontaktować się z serwisem bufet-gdansk.pl.
3.4. Biuro serwisu www. bufet-gdansk.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. W soboty i niedziele nie realizujemy zamówień z dowozem. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu +48 532 430 260.
3.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dla realizacji zamówienia informacje, a w szczególności swoje dane obejmujące: a) imię i nazwisko lub nazwę firmy; b) dokładny adres dostawy; c) przedział czasowy dostawy (dostawy realizujemy w godzinach 12:00-15:00. d) telefon kontaktowy; e) adres email; f) rodzaj płatności
3.6. Składający zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych, o których mowa w pkt 3.5. oraz postępować zgodnie z warunkami regulaminu. Podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić zrealizowanie zamówienia. W takim przypadku właściciel serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia. 
3.7. Właściciel serwisu www.bufet-gdansk.pl w ramach świadczonych usług zobowiązuje się do dostarczania pod wskazany adres gotowych posiłków według wybranego przez zamawiającego programu i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przechowywanie dań.
3.8 Przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia należy upewnić się czy zamówienie jest kompletne a ilość posiłków zgadza się z założoną.
3.9. Właściciel serwisu www.bufet-gdansk.pl nie ponosi odpowiedzialności za objawy niepożądane po spożyciu posiłku. W szczególności dotyczy to osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa;  h) nadciśnieniem tętniczym.
3.10. W przypadku dokonywania zamówienia przez osobę fizyczną, zamawiającym usługę w serwisie bufet-gdansk.pl może być jedynie osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona całkowicie. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamówienia usługi, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu internetowego www.bufet-gdansk.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako klienta.
3.11. Z uwagi na przedmiot świadczonych usług klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.bufet-gdansk.pl. 
3.12. Umowa zawierana jest na czas określony i trwa przez ilość dni zadeklarowanych i opłaconych przez zamawiającego.
3.13. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy wynikającej z braku dostępu lub  braku kontaktu z osobą zamawiającą usługa może zostać niezrealizowana jednak nie zwalnia to z obowiązku płatności za zamówienie.
 
 
4. PŁATNOŚĆ
 
4.1. Opłata za usługę następuje gotówką lub kartą na miejscu dostawy. Płatności można dokonać również przez system płatności on-line DOTPAY.
4.2. Zamówienia opłacane w opcji płatność on-line DOTPAY zostaną anulowane po 30 minutach od chwili zamówienia w przypadku nieodnotowania płatności na koncie DOTPAY. Czas liczony jest od chwili złożenia zamówienia przez klienta.  
4.3. Korzystanie z usług serwisu bufet-gdansk.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www. bufet-gdansk.pl. Cena usługi jest uzależniona od produktu, ilości zamówionych produktów.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i koszty dostawy.
4.4. Wraz z posiłkami klientowi dostarczany jest paragon lub na jego życzenie faktura VAT. Dane do faktury VAT należy dostarczyć na adres mailowy kontakt@bufet-gdansk.pl w momencie składania zamówienia.
4.5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy zawartej za pośrednictwem serwisu www. bufet-gdansk.pl utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar.
 
 
5. SPOSÓB DOSTAWY
 
5.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są codziennie przez pracownika lokalu lub osobę przez nią wskazaną od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00.
Dostawy posiłków w Święta realizowane są pod warunkiem otwarcia lokalu w dany dzień.
Przypadku wpłynięcia zamówienia w święto lub weekend przez system z powodu błędu lub niedopatrzenia pracownika lokalu, zamówienia nie będą realizowane.
5.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem przed dokonaniem płatności. Właściciel serwisu zobowiązuje się do realizowania usługi, za ewentualne przesunięcia czasowe dostawy, niezależne od właściciela serwisu nie ponosi odpowiedzialności. 
5.3. Dostawa realizowana jest w promieniu 2 km od lokalu „Bufet” przy ul. Beethovena 24 w Gdańsku, w przypadku zamówień powyżej 2 km konieczne jest potwierdzenie obsługi lokalu o możliwości realizacji usługi telefonicznie pod numerem + 48 532 430 260.
5.4. Opłata za dostawę poza teren promień 2 km od lokalu jest ustalana indywidualnie drogą telefoniczną z obsługą przed dokonaniem płatności.
5.5. Właściciel serwisu zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu dań składających się wyłącznie z produktów spożywczych świeżych i nadających się do spożycia.
5.6. Zgłoszone zmiany w zamówieniu po upływie terminu określonego w pkt. 6.2. pozostaje bez wpływu na sposób realizacji zamówienia w dniu dokonania zgłoszenia.
5.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.bufet-gdansk.pl i na kanałach social media. 
5.8. Nieodebranie posiłków przez zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną pod adresem wskazanym w zamówieniu jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia usługi w danym dniu i właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki przez klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku klient nie ma prawa domagać się od właściciela serwisu zwrotu środków za nieodebrane posiłki.
 
 
6. ZMIANY W DOSTAWIE
 
6.1. Klient ma możliwość dokonania zmian po dokonaniu zamówienia z tym zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie mogą powodować zmniejszenia dotychczasowego wynagrodzenia należnego za świadczone usługi. Zmiany, o których mowa powyżej mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju posiłków maksymalnie 30 minut przed dostawą. W przypadku dokonania zmiany skutkującej zwiększeniem opłaty należnej za zamówioną usługę, klient jest zobowiązany do uregulowania, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą powstałą wskutek dokonania zmiany, a dotychczas uiszczoną zapłatą w chwili dostawy.
6.2. W przypadku zmiany miejsca i godziny dostawy klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu bufet-gdansk.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku dokonania zmiany miejsca dostawy skutkującej powstaniem obowiązku uiszczenia kosztów dostawy, klient poza obowiązkiem poinformowania o tym fakcie serwisu zobowiązany jest do uiszczenia stosownej zapłaty.
 
7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 
7.1. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres email: kontakt@bufet-gdansk.pl, lub w formie pisemnej na adres Bufet – śniadania i obiady ul. Beethovena 24, 80-171 Gdańsk. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
datę dostawy,
datę i godzinę dostarczenia posiłku lub zestawu posiłków, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 
7.2. W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w dniu dokonania dostawy danego posiłku, nie później jednak niż 6 godzin od jego dostarczenia. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.
7.3. Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. 
7.4. W szczególnych przypadkach, kiedy reklamacja nie może zostać uznana na podstawie przesłanej dokumentacji, Właściciel serwisu może wymagać przekazania wadliwego produktu do siedziby firmy. Przekazanie odbywa się przy udziale pracowników dostarczających posiłki pod wskazany adres.
7.5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
8.1. Administratorem danych osobowych jest Sławomir Kuczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rent a Flat Sławomir Kuczkowski ul. Bydgoska 4/20, 80-394 Gdańsk, NIP: 584-246-78-01, REGON: 220226917.
8.2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji zawieranych umów. Po uprzednim wyrażeniu przez klienta stosownej zgody, jego dane osobowe i teleadresowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych.
8.3. Przy składaniu zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis bufet-gdansk.pl swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.4. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Powyższe czynności klient może wykonać kontaktując się z właścicielem serwisu www.bufet-gdansk.pl w sposób określony w regulaminie. 
8.5.Serwis www.bufet-gdansk.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
9.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
9.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach serwisu internetowego www.bufet-gdansk.pl. Domniemywa się, że klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
9.3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez właściciela serwisu, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bufet-gdansk.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
9.4. W stosunku do klientów, którzy nie są konsumentami, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu serwisu www.bufet-gdansk.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od właściciela w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
b) utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu.